ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สุจิตรา ชอบสระน้อย

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

คำอธิบายชั้นเรียน