การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รัตนาพร จันทรเสนา

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิตปลูกฝังความรับผิดชอบ ขยัน อดทน การอนุรักษ์พลังงาน และ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดให้เรียนรู้ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ภายใน 3 ปี ของแต่ละช่วงชั้น