ประถมศึกษาปีที่ 5

พัชรินทร์ เทียมสุวรรณ

บ้านหนองบัวสันติสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม