กาพย์ยานี 11

สุดาทิพย์ โนนเทา

โรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา)

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน นางสาวสุดาทิพย์ โนนเทา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ได้

2. นักเรียนอธิบายฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11ได้

3. นักเรียนสามารถอ่านคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เป็นทำนองเสนาะได้