คณิตศาสตร์ป,3

รุ่งฤดี สุขปิติ

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ครู 1 คน