เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะการคิดคำนวณ ความคิดรวบยอด และการประยุกต์ใช้โดยการจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลองสรุป รายงานในสาระต่อไปนี้

พื้นที่ผิวและปริมาตร อธิบายลักษณะ และสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย ทรงกลม หาพื้นที่ผิวของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกัน หรือต่างระบบใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความจุ หรือปริมาตร ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การคาดคะเนเกี่ยว กับการวัดในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

กราฟ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อ่านและแปลความหมายกราฟที่กำหนดให้

ระบบสมการเชิงเส้น การอ่าน และการแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเส้น แก้สมการสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้แก้ปัญหา

ความคล้าย บอกสมบัติของความคล้ายกันของรูปสามเหลี่ยม บอกเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล

การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การอภิปราย และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ต้องการได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนำเสนอกระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีการคิดอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาน และเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

รหัสตัวชี้วัด

ค ๒.๑ ม.๓/๑ , ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ ค ๒.๒ ม.๓/๑ , ค ๓.๑ ม.๓/๑ ,

ค ๓.๒ ม.๓/๑ ค ๔.๒ ม.๓/๒ , ม.๓/๓ , ม.๓/๔ , ม.๓/๕ ค ๖.๑ ม.๓/๔

รวมทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด