ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นม.1 ทุกคนชอบเรียนวิชาภาษาไทย