ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-2556

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญ

ข้อมูลต่างๆ มีความสำคัญต่อคนเรา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการข้อมูลจะทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว