เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 สามารถเขียนและอ่านเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ เปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า และเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย และจากน้อยไปมาก ตลอดจนกำหนดเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่าๆ กัน