เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำรวจ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศ วัฏจักรของสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรและการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น