เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานช่าง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนโครงงานช่างเป็นการทดลองใช้งาน ClassStart กับนักเรียนชั้น ม.๖ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) เป็นการเรียนในรูปแบบการทำโครงงานที่นักเรียนคิดโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสภาพในโรงเรียนให้ดีขึ้น และผลงานก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสจบการศึกษาในปีนี้ โดยการใช้งาน ClassStart เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าในการทำโครงงานเป็นระยะๆ