วิขาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วนิดา บัวแก้ว

โรงเรียนบ้านบุกะสังท

คำอธิบายชั้นเรียน

ใหันักเรียนอ่านใบความรู้แล้วทำแบบฝึกหัด