เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เอกพงษ์ วรรณพงษ์

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ศน.เอกพงษ์ วรรณพงษ์

https://www.classstart.org/classes/15066

เพื่อปรับกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

จำแนกสาระการเรียนรู้ต่างๆได้ดังนี้

1. ความหมายของศตวรรษที่ 21

2. ความแตกต่างระหว่างศตวรรษที่ 21 กับ ศตวรรษต่างๆที่ผ่านมา

3. การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

4. ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

5. การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21

6. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6.1 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21

6.2 การวัดและประเมินผล ในศตวรรษที่ 21

6.3 หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

6.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

- การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

- การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้น

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.5 การจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21