ผู้สอน
นาง อัจฉรียา โชติกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

บธบ.2การตลาด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15071

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นวิชา การจัดการขาย ที่มีการสอบกลางภาค 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 สอบบท 1 - 4

ครั้งที่ 2 สอบบทที่ 5-7

ครั้งที่ 3 สอบปากเปล่า บทที่ 8

และสอบปลายภาคบทที่ 9 -12


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.