บธบ.2การตลาด

อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นวิชา การจัดการขาย ที่มีการสอบกลางภาค 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 สอบบท 1 - 4

ครั้งที่ 2 สอบบทที่ 5-7

ครั้งที่ 3 สอบปากเปล่า บทที่ 8

และสอบปลายภาคบทที่ 9 -12