เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธบ.2การตลาด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ชั้นเรียนนี้เป็นวิชา การจัดการขาย ที่มีการสอบกลางภาค 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 สอบบท 1 - 4

ครั้งที่ 2 สอบบทที่ 5-7

ครั้งที่ 3 สอบปากเปล่า บทที่ 8

และสอบปลายภาคบทที่ 9 -12