เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ม.๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเยาวเรศ ลำดวน รหัสนักศึกษา ๕๗๑๐๗๕๖๒๐๖

นางสาวกัญพัชร์ ค้ำใบรหัสนักศึกษา ๕๗๑๐๗๕๖๒๔๖๐๔๖

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๒

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ 3............ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เวลา 80 ชั่วโมง/ ภาคเรียน จำนวน ......... หน่วยกิต ภาคเรียนที่ .............

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และโฆษณา ปฏิบัติตามคำแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย ที่ฟังและอ่าน พูด เขียน เลือกและใช้คำขอร้อง ความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริง ฟัง อ่าน พูด เขียน สรุปใจความสำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ จับใจความสำคัญ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ จากการฟังและการอ่านสื่อที่ไม่ใช้ความเรียงรูปแบบต่างๆ สารคดีและบันเทิงคดี อธิบาย เปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างประโยค ข้อความ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางที่เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ อธิบาย ความเหมือนและความแตกต่างของวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า สรุป และแสดงความคิดเห็นและนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เข้าร่วม จัด และใช้ภาษาสื่อสาร กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ที่หลากหลายทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง มีค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 4-6/ 1-4

ต 1.2 ม. 4-6/ 1-5

ต 1.3 ม. 4-6/ 1-3

ต 2.1 ม. 4-6/ 1-3

ต 2.2 ม. 4-6/ 1-2

ต 3.1 ม. 4-6/ 1

ต 4.1 ม. 4-6/ 1

ต 4.2 ม. 4-6/ 1-2

รวม 21 ตัวชี้วัด