เรื่อง ฉันเอง (Myself)

คำอธิบายชั้นเรียน

การบอกเล่าข้อมูลของตนเองและสามารถแนะนำตนเองให้ผู้อื่นทราบและบอกคุณสมบัติส่วนตัวเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความเป็นตัวเองเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดียิ่งขึ้น