Personal Information

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่มีบทเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง การสอบถามหรือบอกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของตนเอง