ผู้สอน
รำพึง ทองบาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15088

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน

อ 16101 ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลาเรียน 80 ชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง/สัปดาห์) จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน การอ่านออกเสียง ระดับเสียงสูงต่ำในการเล่านิทานประกอบท่าทาง การอ่านข้อความและบทกลอน ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย การใช้ประโยคบอกเล่าเพื่อบอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องเล่าง่ายๆ ใช้ประโยคบทสนทนาที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ประโยคคำถามและคำตอบที่เป็นประโยคแสดงความต้องการ การขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ ใช้ประโยคบทสนทนาที่เป็นประโยคขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว การแสดงความรู้สึกของตนเองและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว การเขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ประโยคที่เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย การเข้าร่วม กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ตามความสนใจ การออกเสียง การใช้ระดับเสียงสูงต่ำในประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ใช้ประโยคบทสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการรวบรวบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

รหัสตัวชี้วัด

1.1ป.6/1

อ1.1ป.6 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

อ1.2ป.6 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

อ1.3ป.6 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

อ2.1ป.6 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

อ2.2ป.6 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
อ3.1ป.6 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
อ4.1ป.6 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
อ4.2ป.6 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

รวม 20 ตัวชี้วัด