จิตวิทยาการศึกษา

นลินี สุตเศวต

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาปรับพื้นสำหรับนิสิตที่ไม่ได้เรียนสาขาการศึกษา /ครุศาสตร์ ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑฺิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์