เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณคดีไทยน่าอ่าน เรื่อง ลิลิตตะเลงพาย บทเรียนบนเว็บ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย นางพันทิพย์ โขมะนาม ๓ ก.ย. ๒๕๕๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แบบทดแบบทดสอบ ปรนัย ๑๐ ข้อสอบก่อนเรียน ปรนัย ๓๐ ข้อ

ตอนที่ ๑ ประวัติผู้แต่ง

* จุดประสงค์การเรียนรู้

* ประวัติผู้แต่ง

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* แบบทดสอบ ปรนัย ๑๐ ข้อ

ตอนที่ ๒ เรื่องย่อ

* จุดประสงค์การเรียนรู้

* เรื่องย่อ

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* แบบทดสอบ ปรนัย ๑๐ ข้อ

ตอนที่ 3 ลักษณะคำประพันธ์

* จุดประสงค์การเรียนรู้

* ลิลิตตะเลงพ่าย

* ลิลิต

* ร่ายสุภาพ

* โคลง

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* แบบทดสอบ ปรนัย ๑๐ ข้อ

ตอนที่ ๔ บทวิเคราะห์

* จุดประสงค์การเรียนรู้

* บทวิเคราะห์

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* สงครามยุทธหัตถี

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* ลิลิตตะเลงพายในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* ลิลิตตะเลงพายในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร์

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* คุณคาของเรื่องลิลิตตะเลงพาย

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* แบบทดสอบ ปรนัย ๑๐ ข้อ

ตอนที่ ๕ เนื้อหา ลิลิตตะเลงพาย

* จุดประสงค์การเรียนรู้

* เหตุการณทางกรุงหงสาวดี

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* พระมหาอุปราชาทรงรำพันถึงนาง

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* รางร้ายของพระมหาอุปราชา

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* พระมหาอุปราชาทรงรำพันถึงพระราชบิดา

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* พระสุบิน และพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวร

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* ทัพหลวงเคลื่อนพล ช้างทรงพระนเรศวร และพระเอกาทศรถฝ่าเข้าไปในกองทัพข้าศึก

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* ยุทธหัตถี และชัยชนะของไทย

* ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์

* กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

* ข้อคิดจากเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย

* ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์

* แบบทดสอบ ปรนัย ๒๐ ข้อ

แบบทดสอบหลังเรียน ปรนัย ๓๐ ข้อ

* เอกสารอ้างอิง