เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอภิวัฒน์ เวียงคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สภาพอากาศ วัน เดือน ปี

1. การฟัง (Listening)

-คำศัพท์ (Word)

-การสนทนา (Dialogus)

-ประโยคคำสั่งง่ายๆ (Command Sentences)

2. การพูด (Speaking)

-การออกเสียง (Pronouncing Words)

3.เนื้อหาทางภาษา (Key Language)

-คำศัพท์ (Vocabulary)

-ไวยากรณ์ (Grammar)

-วัฒนธรรม (Culture) ใช้ please เพื่อแสดงความสุภาพ