โลกและดวงดาว ชั้น5/2 ภาคเรียน1/2558

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ไม่เน้นวิทยาศาสตร์)แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ