การฝึกงาน 3/57

ยุพาวดี สมบูรณกุล

การตลาดระหัส55

คำอธิบายชั้นเรียน

นศ.ลงทะเบียนฝึกงานต้องนำส่งรายงานทุก 2 สัปดาห์และรายเดือนให้อ.ตรวจผ่านหัวข้อแบบฝึกหัดของชั้นเรียนนี้ตามกำหนดการที่จะแจ้งเป็นครั้งคราวทางemail

จึงขอให้นศ.ทุกคนเปิดอ่านmail และบอกต่อๆให้ทราบทั่วกันด้วย และสมัครเข้าชั้นเรียนล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้เพื่ออ.จะได้ตรวจสอบกรณีเกิดรายชื่อตกหล่น จะได้แก้ไขทัน