57-3การจัดการเรียนรู้(กรณีพิเศษ)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

กรณีิเศษ