เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Personal information ชั้นป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันทรัสม์ มีลาภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Porsonal information คือ การให้ข้อมูลส่วนตัว เป็นทักษะการสื่อสารที่ทำให้คนอื่นสามารถรับรู้เรื่องราว เนื้อหาสาระจากผู้พูดได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว ดังนั้นควรพูดให้ถูกต้องตามหลักการพูด จึงจะทำให้การพูดประสบความสำเร็จ กระทำได้โดยฝึกออกเสียงคำยาก รู้จักใช้น้ำเสียง เน้นจังหวะหนักเบา จะช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ