ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารขั้นต้น การขอและให้ข้อมูล การบอกเวลา และการบอกสถานที่