บาลีไวยากรณ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา บาลีไวยากรณ์ สำหรับ หลักสูตร การจัดการเชิงพุทธ ปี ๑ เทอม ๑