ปวส.คอมพิวเตอร์ 1/1

สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาปกติ