เศรษฐศาสตร์ ม.๖

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มต่า