คอมพิวเตอร์1

อรญา ทองเทพ

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น