Real life English 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำภาาาอังกฤานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้