Real life English 1

นางสาวมัณฑนา บุญพรม

วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการนำภาาาอังกฤานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้