ภาษาไทย อ.1

สุกัญญา ด้วงหรุ่ม

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสอนให้เด็ก อ.1 ได้เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานของภาษาไทย เช่นรู้จักพยัญชนะ สระ