เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมฤทัย พันธ์วัฒนะ

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่69

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การสอนตามแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้

และ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูละเลยไม่ได้และการตรวจ สอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะทำให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไร ก่อนก่อนที่จะเรียนรู้ใน เนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ