วิชาภาษาอังกฤษ ป.3

บังอร หมอกโคกสูง

โรงเรียนบ้านบึงพระ

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเพื่อเสริมสร้างคามรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นักเรียน