เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิภา เฉียบสันเทียะ

โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม

ศึกษาวิเคราะห์ ( ตั้งคำถาม วางแผน สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ทดลอง นำเสนอ ) ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืช ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจของพืช การคายน้ำทางปากใบ การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการสัมผัส ประโยชน์ของพืชต่อมนุษย์ การจำแนกสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัสและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สารในชีวิตประจำวัน สมบัติของสารเคมี สารปรุงรสอาหารและสารแต่งสีอาหาร สารกำจัดแมลง และศัตรูพืช สารทำความสะอาด สารที่ใช้ในการเกษตร สารที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง ยารักษาโรค วิธีการเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยต่อสิ่งชีวิตและ สิ่งแวดล้อม แสง สมบัติต่าง ๆ ของแสงในชีวิตประจำวัน แสงกับตัวกลาง การเกิดเงา การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง แสงสีขาว ตากับการมองเห็น สีคืออะไร การแยกแสงสี การผสมแสงสี ประโยชน์ของการผสมแสงสี การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าการเกิดดิน สมบัติของดิน การจำแนกหิน สมบัติของหิน แร่ การเปลี่ยนแปลงหิน ธรณีพิบัติภัย การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกโลก ประวัติของโลก การสำรวจทะเลและมหาสมุทร ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม