ม. 3/11

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็ก ๆ ตั้งใจเรียน  ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนดี