ม. 3/11

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็ก ๆ ตั้งใจเรียน  ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนดี