สุขศึกษา และพลศึกษา

นายลิขสิทธิ์ ทำขุนทด

โรงเรียนบ้านหินดาด

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก ระบุสมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ความแตกต่างระหว่างเพสชาย และเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

2.เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความสามัคคี และภาคภูมิใจในตนเอง ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงที่กาหนด