คอมพิวเตอร์

ดวงกมล ธุระกิจภิญโญ

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้เด็กๆได้รู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์