คณิตศาสตร์

อำไพ ศรีอุดม

มารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อในนักเรียนได้สามารถรู้จักแทนค่าตัวเลข การบวก การลบ