คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อในนักเรียนได้สามารถรู้จักแทนค่าตัวเลข การบวก การลบ