เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส 33103 พระพุทธศาสนา 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัชรินทร์ ทิมเม่น

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

  • อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขปศึกษา ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกำหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข รวมทั้งวิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุขของศาสนาอื่น ๆ และชักชวนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกัน
  • วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธ ศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากชาดก (เวสสันดรชาดก)
  • วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ขันธ์ 5 หลักกรรม อกุศลวิตก ๓ ภาวนา ๔ สัทธรรม ๓ วุฒิธรรม ๔ พละ ๕ อุบาสกธรรม ๕ และมงคล ๓๘ พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข และการสังคายนาพระไตรปิฎก