วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้อต้นสำหรับนักเรียนทำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต