ม. 4/6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างสรรค์งานเขียน  พากเพียรร้อยกรองคำ