ศิลปะ

รัณย์ณภัทร มากุญชร

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายรูปร่างลักษณะขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวบอกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์
สร้างงานทัศนศิลป์ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆวาดระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางศิลปะสร้างสรรค์และใช้จินตนาการให้เป็นผลงานทัศนศิลป์เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวินัยมุ่งมั่นในการทำงาน