คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งาน Word