ภาษอังกฤษ

สมภิศ ชาภักดี

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

การรู้จักตัวอักษรในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักเรียนต้องรู้ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป