วิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

นาถสุดา นำสุย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

คำอธิบายชั้นเรียน