วิชาสุขศึกษา (พ 22103) มัธยมศึกษาปีที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของวัยรุ่น

วัชระ เพชรคล้าย

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น

ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาในวัยรุ่น