วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การปรับตัวทางเพศที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศ จะช่วยให้คลายความกังวลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นได้

2) บอกแนวทางในการปรับตัวทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นได้