เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การปรับตัวทางเพศที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศ จะช่วยให้คลายความกังวลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นได้

2) บอกแนวทางในการปรับตัวทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นได้