เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  • พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการอบรมเลี้ยงดู เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) บอกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านต่างๆ ของวัยรุ่นได้

2) ปฏิบัติตนต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม