บทที่ 2 เรียนพินอินและการออกเสียง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน